Добавка за дизел с подобрител за смазване

Добавка за дизел с подобрител за смазване

12.50 лв.

Добавка за дизел с подобрител за смазване е продукт за редовна употреба в дизелови двигатели и има следните качества:

  • Почиства дюзите и горивната камера
  • Повишава смазочните свойства на горивото
  • Подобрява течливостта на горивото при ниски температури
  • Подобрява студения старт
  • Намалява разхода на гориво
  • Намалява шума в двигателя
  • Намалява вредните емисии в изгорелите газове
  • Намалява износването и корозията
  • Предотвратява образуването на пяна

Приложение: Излейте съдържанието на опаковката в резервоара преди зареждане с гориво. Една опаковка  е достатъчна за 40 до 60 литра гориво.

Съдържание: Норм. въглеводороди С11-С14, (аром. 2-25%), норм. въглеводороди С14-С18, (аром. 2-30%), H304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища. H412 Вредно за водните организми, с дълготраен ефект. P273 Избягвайте изпускане в околната среда. P301 + P310 при поглъщане: незабавно се обадете в център по токсикология или на лекар. P331 Не предизвиквайте повръщане. P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли според месните и национални разпоредби. EUH 044 Риск от експлозия при нагряване в затворено пространство. EUH 066 Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата.

Допълнителна информация и Лист за безопасност на продукта може да получите при поискване.

Код: 530161 Категории: ,

ПОГЛЕДНЕТЕ НАШИТЕ ПРОМОЦИИ

Виж повече